Transcribe

Syriac Earliest Estrangela - Transcription

Earliest Estrangela

Description

Manuscripts survive from as early as the 5th century with the fundamental handwritten form of Syriac script.

Exercise 1

London, BL Add. 14460, f. 80r.

Transcribe the first 15 lines of the manuscript.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

London, British Library, Add. 14460, f. 80r (View in Folio)

Transcription Answer (Notepad )

01 ܟܕ ܩܡ ܕܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܉ ܐܬܕܟܪܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ
02 ܕܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ. ܘܗܝܡܢܘ̇ ܠܟܬ̈ܒܐ̣ ܘܠܡܠܬܐ ܕܐ̣ܡܪ
03 ܝܫܘܥ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ̇ ܒܐܘܪܫܠܡ̇
04 ܒܦܨܚܐ ܒܥܕܥܕܐ܉ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ. ܕܚܙܘ ܐܬܘ̈ܬܐ
05 ܕܥܒ̇ܕ. ܗܘ̣ ܕܝܢ̇ ܝܫܘܥ̣ ܠܐ ܡܗܝܡ̣ܢ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܢܦܫܗ.
06 ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ̇ ܝܕܲܥ̇ ܗܘ̣ܐ̣ ܠܟܠܢܫ. ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘ̣ܐ ܕܐܢܫ
07 ܢܣ̣ܗܕ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ. ܗ̣ܘ̇ ܓܝܪ̣ ܝܕ̇ܥ ܗܘ̣ܐ ܡܢܐ
08 ܐܝܬ ܒܒܪܢܫܐ܀ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܬܡܢ̇ ܚܕ ܓܒܪܐ
09 ܡܢ ܦܪ̈ܝܫܐ܉ ܢܝܩ̇ܕܡܘܣ ܫܡܗ ܗܘ̣ܐ. ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܝܗ̈ܘܕܝܐ.
10 ܗ̇ܢܐ̇ ܐܬ̣ܐ̇ ܠܘܬ ܝܫܘܥ̇ ܒܠܠܝܐ̣ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ. ܪܒܝ܉ ܝܕܥܝܢ̇
11 ܚܢ̣ܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܬ ܡܠܦܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ
12 ܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ܇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ
13 ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ. ܥܢ̣ܐ̇ ܝܫܘܥ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܐܡܝܢ̇
14 ܐܡܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܟ̣܉ ܕܐܢ ܐܢܫ̇ ܠܐ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܕܪܝܫ܉
15 ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܚܙܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐ̇ܡܪ ܠܗ