Estrangela, 10th century (?)

Estrangela, 10th century (?)


 • Title

  Martyrs of East and West
 • Text

  Martyrdom of Babylas
 • Language(s)

  Syriac
 • Writing System

  Syriac
 • Script(s)

  Estrangela
 • City

  Vatican City
 • Repository

  Biblioteca Apostolica Vaticana
 • Shelf Mark

  Sir. 160, fol. 140v
 • Century

  10th century (?)
 • Year Range

  900-1000
 • Bibliography

  S.E. and J.S. Assemani, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus, I.3 (1759), p. 319-324
 • External Facsimile


Description: 

239 leaves, on parchment. 2 columns, 31 lines; support dimensions 22.3 x 18.3 cm

This leaf is from the Martyrdom of Babylas, edited by Paul Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, 4: ix, 274-290, from BL Add. 12174 (William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838, vol. 3 (1872), p. 1123-1139, especially p. 1133) and collated with BL Add. 14645. This page corresponds to p. 280.3-281.14, but there are numerous differences.

Acknowledgements: Described by Adam McCollum


Transcription

col. a
01 ܐܬܩܪܐ ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ
02 ܒܝܫܐ ܘܡܚܝܠܐ. ܛܘܒܝܗܘܢ
03 ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܣܒܠܝܢ ...
04 ܢܘܡܪܝܢܘܣ ܦܩܕ ܠܒܝܩܛܪܝܢܘܣ
05 ܕܘܟܣ ܘܐܡܪ ܠܗ ܨܒܐ
06 ܐܢܐ ܕܒܒܘܠܐ ܡܠܦܢܐ
07 ܕܣܟ̈ܠܐ ܕܢܬܟܘܢ ܡܢܟ
08 ܦܩܕ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܕܢܦܠ
09 ܩܘܠܪܐ ܒܩܕܠܗ ܘܟ̈ܒ̣ܠܐ
10 ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܠܐ ܓܝܪ ܨܥܪܢܝ ...
11 ܒܩܛܘܪܝܢܘܣ ܕܘܟܣ ܐܡܪ
12 ܡܠܟܘܬܟ ܡܪܝ ܕܠܐ
13 ܡܝܬܐ. ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
14 ܨܒܐ ܗܘܝܬ ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ
15 ܠܕܚܝܠܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܐܘܕܥ
16 ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ. ܘܡܛܠ
17 ܥܡܗ ܪܫܝܥܐ. ܘܡܠܦܝܢ
18 ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ
19 ܣܟ̈ܠܐ ܘܡܣܓܝܢ ܠܢ ܥܡܠܐ
20 ܘܬܥܫܐ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ
21 ܠܢ .... . .
22 ܢܘܡܪܝܢܘܣ ܐܡܪ ܠܕܘܟܣ
23 ܕܗܫܐ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕܬ
24 ܥܒܕ ܠܒܒܘܠܐ ܚܪܫܐ.
25 ܘܠܥܡܐ ܗܢܐ ܩܠܝܠ
26 ܩܠܝܠ ܐܓܡܪ ... .
27 ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܕܘܟܣ ܗܠܝܢ
28 ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܪܡܝ ܩܘܠܪܐ
29 ܒܩܕܠܗ ܕܒܒܘܠܐ ܘܟܒ̈ܠܐ
30 ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܫܒܩܗ ܕܢܗܠܟ
31 ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܡܬܢܛܪ

col. b
01 ܘܢܚܙܘܢܝܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ
02 ܕܡܬܕܒܪܝܢ ܡܢܗ ... .
03 ܒܒܘܠܐ ܐܡܪ ܡܘܕܐ ܐܢܐ
04 ܠܐܠܗܝ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ
05 ܐܝܩܪܐ ܐܝܬܝܢܝ. ܡܛܠ
06 ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܠܘܬܗ. ܠܟ ܕܝܢ
07 ܕܘܟܣ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ
08 ܐܦ ܠܐ ܠܡܠܟܟ .... .
09 ܢܘܡܪܝܢܘܣ ܐܡܪ ܩܪܘ ܠܝ
10 ܒܒܘܠܐ ܡܠܦܢܐ ܕܛ̈ܠܝܐ.
11 ܕܣܟܠܐܝܬ ܡܬܗܦܟܝܢ. ܘܟܕ
12 ܐܬܩܪܝ ܒܒܘܠܐ ܐܡܪ
13 ܡܠܦܢܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܐܝܬܝ.
14 ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܡ ܛܠܝܢ
15 ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ. ܘܒܡܕܡ
16 ܚܟܝܡܐܝܬ ܐܪܥܝܢ ܠܐܝܠܝܢ
17 ܕܨܒܝܢ ܫܪܪܐ ܠܡܗܦܟ
18 ܕܣܟ̈ܠܐ ܕܝܢ ܕܐܟܘܬܟ
19 ܠܐ ܐܝܬܝ ܡܠܦܢܐ ....
20 ܢܘܡܪܝܢܘܣ ܐܡܪ. ܐ̈ܠܗܐ
21 ܕܦܐܐ ܠܟ ܗܢܐ ܩܘܠܪܐ
22 ܘܟܒ̈ܠܐ ܕܪ̈ܡܝܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟ.....
23 ܒܒܘܠܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܝܢ
24 ܡܒܙܚ ܐܢܬ ܒܝ ܒܚܘܫܒܟ
25 ܣܟܠܐ. ܒܪܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ
26 ܕܗܟܢܐ ܦܐܝܢ ܠܝ ܐܝܟܢܐ
27 ܕܐܦ ܠܐ ܠܟ ܬܓܐ ܗܘ
28 ܕܥܠܝܟ ..... .
29 ܢܘܡܪܝܢܘܣ ܐܡܪ ܕܝܘܐ
30 ܕܒܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܘܐܓܗܐ
31 ܡܢ ܫܢ̈ܕܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܠܟ. ܘܠܐ


Paleographic Features

Note the sparing use of diacritical dots. Remarks on specific letter shapes:

1. ālap: when connected and not, there is a serif on the right leg; left leg sits a little below the line; top part may have upward turn or serif;  height of top part varies

2. gāmal: ends well below line, but without the thick dot of some later examples

3. dālat/rēš: usually a very short, round top part yields almost a Serto shape, but sometimes the more usual Estrangela form

4. hē: center post angles slightly to the left

5. wāw: quite round, but right side usually straighter; unclosed loop

6. ḥēt: about the same height as yod

7. ṭēt: very tall

8. yod: final, unconnected form with left extender (esp. at line end), or of the angled type

9. kap: slightly more sharp than round on top, but not to a point; final form with long tail

10. lāmad: very tall; notably thicker at the top

11. mim: loop open

12. semkat: very round loops, left one taller; does not join following letter

13. ʿē: elongated initial form; relatively narrow angle between top and lower part

14. tāw: very tall; loop open


Related Folio Objects