Estrangela, 8th century

Estrangela, 8th century


 • Title

  Miaphysite Texts against Heresies
 • Text

  Excerpts against John the Grammarian (John of Caesarea)
 • Language(s)

  Syriac
 • Writing System

  Syriac
 • Script(s)

  Estrangela
 • Country

  Great Britain
 • City

  London
 • Repository

  British Library
 • Shelf Mark

  Add. 14532, fol. 194r
 • Century

  8th century
 • Year Range

  700-800
 • Bibliography

  William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838, vol. 2 (1871), 955-967.

Description: 

221 leaves, on parchment. 2 columns, 32-44 lines; support dimensions 25 x 17.15 cm

The Syriac title of the volume is Penqitta d-taḥwyātā d-abāhātā qaddišē d-luqbal heresis mšaḥlpātā (Collection of Demonstrations of the Holy Fathers against Heresies). According to Wright, the text of the manuscript is divided into four main sections with a total of 334 sections.

Acknowledgements: Described by Adam McCollum


Transcription

column a
01 ܘܕܢܟܠ̣ܝܘܗܝ ܠܟܘܪܗܢܐ ܝܨܝܦ܉
02 ܒܡܣܠܝܢܘܬܐ ܥ̣ܒܕܗ̇ ܠܗܕܐ.
03 ܘܐ̇ܘܣܦܬ̣ ܕܐܦܠܐ ܗܟܢܐ
04 ܐܝܬ ܫܘܒܩܢܐ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܒܣܝܘ
05 ܥܠ ܡܣܠܝܢܘܬܐ܇ ܘܒܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ
06 ܬܚܡܘܗܝ ܠܗܘ̇ ܚܕ ܡܫܝܚܐ.
07 ܠܐ ܡ̈ܨܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ
08 ܩ̈ܠܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ
09 ܐܢ ܕܝܢ ܘܡ̈ܫܬܟܢܝܢ܇ ܐܝܟ
10 ܕܒܡܫܦܢܘܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
11 ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ܇ ܕܠܘܩܒܠ ܩܕܝܫܐ
12 ܩܘܪܝܠܘܣ ܢܬܚ̈ܘܝܢ܇ ܕܠܘܩܒܠ
13 ܟܘܪܗܢܐ ܕܓܕ̣ܫ܇ ܠܗ̇
14 ܠܐܣܝܘܬܐ ܐܫܟܚ ܠܗܕܐ.
15 ܛܘܡܣܐ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡ̇ܚܘܐ܇
16 ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ
17 ܘܕܒ̈ܢܝ ܬܪܥܝܬܗ܇ ܠܘܬ
18 ܟ̈ܬܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܇ ܘܐܒ̈ܗܘܬܐ
19 ܩܕ̈ܝܫܐ܇ ܟܫܝܠܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ
20 ܝܕܝܥܐܝܬ܉ ܡܛܠ ܪ̈ܘܫܥܐ
21 ܕܐܢ̈ܫܝܢ܇ ܕܡܬ̇ܚܘܝܢ ܒܩ̈ܦܠܐܐ
22 ܗܠܝܢ ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ.
23 ܕܠܐ ܕܝܢ ܒܣܓܝܐܘܬ ܡ̈ܠܐ
24 ܢ̇ܠܦ܃ ܒܗܝ̇ ܕܥܡ ܕܟܘܬܐ
25 ܐܦ ܠܐ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܡ̇ܦܣ܉
26 ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ
27 ܐܡܪܝܢܢ܇ ܡܢ ܓܘܕ̈ܦܐ ܕܒܗܘܢ
28 ܟܫܝܠܝܢܢ. ܘܡܢ ܣܗ̈ܕܘܬܐ
29 ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܒܗܘܢ
30 ܐܚܝܕܝܢܢ܉ ܩܠܝܠ ܣܝܡ̇ܝܢ ܚܢܢ.
31 ܕܟܕ ܡܬ̈ܦܚܡܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡ
32 ܚܕ̈ܕܐ܉ ܬܬܝܕܥ ܣܩܘܒܠܝܘܬܗܝ̣ܢ
33 ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܓܝ ܦܫܝܛܝܢ܀
34 ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ
35 ܠܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܘܐܠܗܘܬܐ
36 ܘܐܠܗܐ܃ ܕܒܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ
37 ܐܘ ܟܝܬ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܕܝ̈ܠܝܬܐ

column b
01 ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܠܦܝܢ܃ ܗ̇ܝ
02 ܕܫܬܐܣܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ
03 ܟܘܠܗ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܃
04 ܘܬܘܒ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܘܣܝܐ
05 ܚܕܐ ܕܩܢ̈ܘܡܐ܃ ܐܘܣܝܐ
06 ܡܪܢܝܬܐ ܡܫ̇ܡܗܝܢ܉ ܗ̣ܢܘܢ
07 ܒܡܪܚܘܬܐ ܕܠܒܗܘܢ ܠܘܩܒܠ
08 ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬ̇ܝܢ܉
09 ܘܐܘܣܝܐ ܗܝ̇ ܕܡܐܪܢܝܬܐ
10 ܡܢܗܘܢ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ
11 ܡܫ̇ܡܗܐ܉ ܗ̣ܢܘܢ ܒܓܘܡܕܗܘܢ܉
12 ܠܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܩ̇ܪܝܢ. ܠܐ ܕܝܢ
13 ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ܉ ܐܠܐ ܠܗܕܐ
14 ܐܘܣܝܐ ܘܐܠܗܐ ܘܐܠܗܘܬܐ̣
15 ܐܘ ܥܕܡܐ ܠܡܚܫܒܬܐ
16 ܫܚܝܡܬܐ ܡܬ̇ܚܡܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̣̇
17 ܐܘ ܠܐ ܡܕܡ. ܟܕ ܣܒܪܗܘܢ
18 ܦܣ̣ܩܘ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܃
19 ܗ̇ܘ ܕܒܐܒܗ̈ܬܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܡܠܠ̣
20 ܘܒܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܬܐܠܘܗܝ܃
21 ܕܝܘܚܢܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ̣ ܡܢ
22 ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ܇ ܕܟܬܒܐ
23 ܕܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܀ ܐܚܪܝܐ
24 -ܗܟܝܠ ܕܐܛ̈ܘܡܐ ܕܟܠ
25 -ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܕܫ̈ܐ
26 -ܘܓܢ̈ܣܐ. ܘܕܫܚܝܡܐܝܬ ܐܵܡ̇ܪ܉
27 -ܟܘܠ ܓܘܢܝܘܬܐ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ
28 -ܕܟܠ ܚܕ ܡ̇ܟܢܫܐ ܒܡܚܫܒܬܢ
29 -ܒܠܚܘܕ. ܡܛܠ ܗܕܐ܉ ܘܗܘ̈ܢܐ
30 -ܐܚܪ̈ܝܐ ܘܡܚܫܒ̈ܬܢܐ܇ ܠܗܠܝܢ
31 -ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܩܪܝܢ ܥܬܝ̈ܩܐ.
32 -ܡܪܢܐܝܬ ܗܟܝܠ ܦܛܪܘܣ
33 -ܘܝܘܚܢܢ ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ܉
34 -ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܐܘܣܝܐ.
35 -ܘܗܢܐ ܣܘܣܝܐ ܘܗ̇ܘ
36 -ܬܘܪܐ̣ ܗܟܘܬ. ܡܢ ܗܠܝܢ
37 -ܕܝܢ ܘܠܘܬ ܓܢܣ̈ܐ ܘܐܕ̈ܫܐ


Paleographic Features

The script shows thick lines of relative uniformity.

Col. a., line 15: syāmē first written over zayn, then struck and rewritten over rēš
Col. a., line 16: marginal indication, perhaps šlb = 332?
Col. a, line 22: dsymn > dsymyn
Lines at the bottom of col. b have a dash at the beginning to mark a quotation.

1. ālap:  serif on top, as well as on the bottom of the right leg

2. gāmal: very small dot at the lowest point of the letter

3. dālat/rēš: the top bar is short, often joined to the vertical by not much of an angle

4. wāw: angled at top right, then round on the left; loop usually open

5. yod: joined form often rather tall, but not quite as tall as nun; final isolated form is the comma shape

6. mim: loop sometimes open, sometimes closed

7. semkat: not attached; left loop notably taller than the right, and of a distinctly different shape

8. ṣādē: descender very thin, esp. in comparison to the uniform thickness elsewhere in the script

9. šin: thick bowl or chalice shape


Related Folio Objects